BRP+

BRP+ långsiktig livskvalitet i svenska regioner

Nuläget för långsiktig livskvalitet i

Livskvalitet idag

Hur gott är livet hos oss idag? Är vi trygga, engagerar vi oss i samhället, känner vi oss delaktiga, är vi friska? Figuren jämför utfallet för livskvalitet mellan kommuner eller län för tolv olika teman. Ju längre ut desto bättre utfall.

Hållbarhet över tid

Hur påverkar vi livskvaliteten för kommande generationer? Har vi hälsosamma vanor, är vi rädda om luften och vattnet? Figuren jämför hur kommuner eller län påverkar samhällets tillgångar i positiv och negativ riktning. Mer färg och mindre grått är bra.

Berättelsen - att följa samhällsutvecklingen

Ekonomiska mått som bruttonationalprodukten, BNP, och bruttoregionalprodukten, BRP, fångar bara en del av samhällsutvecklingen. För att få en bredare bild behöver måtten även säga något om människors livskvalitet och om hållbarhet i ett längre tidsperspektiv. Mått på livskvalitet gör det möjligt följa hur utveckling och prioriteringar påverkar dem som bor och lever i samhället. Använder vi resurser och tillgångar så att det gynnar människors livskvalitet nu och i framtiden?

BRP+
Livskvalitet här och nu

Begreppet livskvalitet har många dimensioner, och påverkas både av livsvillkoren och den egna upplevelsen. I BRP+ mäts livskvalitet utifrån samhällsvärden, materiella förutsättningar och individuella faktorer med hållbart tillgängliga fakta som grund. Sammanlagt finns tolv teman indelade i flera aspekter.

Hållbarhet över tid

Livskvalitet över tid påverkas av resurser eller tillgångar som vi har nu och hur vi använder dessa. Hållbarhet innebär att de resurser och tillgångar vi har idag inte ska användas på ett sådant sätt att framtida generationers livskvalitet äventyras. Därför behöver vi även mäta hur vi påverkar våra resurser eller kapitaltillgångar: naturkapital, ekonomiskt kapital, humankapital och socialt kapital. I BRP+ mäts positiv och negativ påverkan på resurserna, inom fyra teman indelade i flera aspekter.

En systemsyn på utveckling

Ett cirkulärt synsätt är utgångspunkten för BRP+. Genom att belysa hur vi idag påverkar våra tillgångar i både positiv och negativ riktning pekar vi på möjligheterna för att kunna ha livskvalitet i framtiden. Vi kombinerar och använder våra tillgångar för att möjligöra livskvalitet idag men hur vi använder tillgångarna har betydelse för framtida möjligheter för livskvalitet.

BRP+ är framtaget av de svenska regionerna tillsammans med Reglab och Tillväxtverket. Klicka nedan för att komma till mer information på respektive hemsida. Där finns beskrivningar över uppbyggnaden, indikatorer och pågående utvecklingsarbete.

BRP+
Tillväxtverket